top of page
wwtp1.jpg

ระบบบำบัดน้ำเสีย

หน้าหลัก / ผลิตภัณฑ์ / ระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถครอบคลุมได้หลากหลายระบบและอุตสาหกรรม เรามีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เคมีภัณฑ์ของเราเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ด้านต้นทุน การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำที่บำบัดได้ หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ เราผสมผสานความเข้าใจในการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละประเภท เคมีภัณฑ์ชนิดต่างๆ และความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะสามารถออกแบบโปรแกรมเคมีที่ดีที่สุด

เป้าหมายของคุณคือเป้าหมายของเรา

shutterstock_1693093204_edited.jpg

ลดต้นทุนค่าสารเคมี

สามารถประหยัดต้นทุนค่าเคมีได้

10-30% จากปริมาณการใช้เคมีต่างๆ ลดลง โดยยังคงคุณภาพของน้ำเสียที่บำบัดให้ผ่านเกณฑ์ได้

shutterstock_1693093204_edited.jpg

ลดปริมาณ Sludge ที่ต้องกำจัด

สามารถลดปริมาณตะกอน ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี ได้สูงสุดถึง 75% จากปริมาณการใช้สารเคมีที่ลดลง

shutterstock_1771249673_edited.jpg

คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์

ด้วยเคมีภัณฑ์และชีวภัณฑ์หลากหลายชนิด ประกอบกับความเข้าใจในระบบบำบัดน้ำเสีย เราสามารถช่วยปรับปรุงระบบให้บำบัดน้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์ได้

shutterstock_1724668063_edited.jpg

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

สามารถช่วยวิเคราะห์และหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Unit ต่างๆ ในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

shutterstock_1640613688_edited_edited.jp

แก้ไขและป้องกันปัญหาในระบบ

ให้คำปรึกษา ศึกษาหาวิธีการ รวมไปถึงร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งช่วยวางแนวทางการป้องกัน

Prima Chemical Solutions & Service Program

Coagulants, Flocculants & Specialty Chemicals

1. Prima 8- & 9-Series Coagulants - Highly charged inorganic blended coagulants for industrial wastewater

เคมีในกลุ่ม Prima 8-Series และ 9-Series เป็นเคมีภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของอลูมิเนียมออกไซด์ปริมาณสูง และมี additive หลากหลายชนิดเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างตะกอน เคมีกลุ่มนี้จะมีน้ำหนักโมเลกุลสูงและมีความหนาแน่นของประจุสูง ซึ่งทำให้มีปริมาณการใช้ที่น้อยกว่าเคมี Coagulant ทั่วไป เช่น สารส้ม PAC Ferric Chloride เป็นต้น อีกทั้งยังมีค่าความเป็นด่างสูง (High Basicity) จึงไม่ทำให้ค่า pH ของน้ำเสียลดลง 

โดยเคมี Prima 8- & 9-Series นั้นได้มีคุณภาพเดียวกับเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่ม โดยได้รับการรับรอง NSF 60

2. Prima 7-Series Flocculant - High molecular weight polymer in powder form and emulsion liquid

เคมีในกลุ่ม Prima 7-Series คือกลุ่ม Polyacrylamide แบบทั้งชนิดประจุบวก ประจุลบ และไม่มีประจุ เป็นสารรวมตะกอนหรือ Flocculant ทำหน้าที่รวบรวมตะกอนเคมีที่เกิดขึ้นจากขั้นตอน Coagulation เคมี Prima 7-Series มีหลากหลายชนิดซึ่งสามารถตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน Clarification หรือ Floatation Enhancement รวมไปกระบวนการ Sludge Conditioning ไม่ว่าจะเป็นทั้งการทำ Sludge Thickening หรือ Dewatering

3. Specialty Chemicals

เรามีเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับแก้ปัญหาเฉพาะทางต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสีย หรือใช้เพื่อต้องการกำจัดสิ่งสกปรกบางชนิด

• De-coloring Agents : สำหรับการกำจัดสีในน้ำเสีย

• Defoamers : สำหรับลดฟองในน้ำเสีย

• Heavy Metal Removers : เคมีภัณฑ์สำหรับการตกตะกอนโลหะหนัก

• Flouride Removers : เคมีภัณฑ์สำหรับการตกตะกอนฟลูออไรด์ 

• อื่นๆ : สอบถามผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในหมวดนี้เพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อเรา

Biocides & Disinfectants

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฆ่าเชื้อหลากหลายชนิด เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียให้เหมาะสม หรือนำไปใช้ในขั้นตอนการ Reuse หรือ Recycle น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

• Oxidizing Biocides & Disinfectants : Prima AO-10, Prima HC-12, Prima OXY20, Prima HP-35 

• Non-Oxidizing Biocides & Disinfectants : Prima BIOX - Series 

• อื่นๆ : สอบถามผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในหมวดนี้เพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อเรา

Bio-augmentation Products

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อใช้สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อการ Start-up ระบบบำบัดน้ำเสียหรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ รวมไปถึงจุลินทรีย์สำหรับย่อยสลายไขมัน หรือสำหรับการกำจัดกลิ่นและย่อยสิ่งสกปรก และจุลินทรีย์สำหรับ Septic Tank โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อเรา

ขั้นตอนการขอรับบริการ

istockphoto-1064410048-612x612_edited_ed

สำรวจระบบ

ทีมวิศวกรจะเข้าสำรวจการทำงานของระบบปัจจุบันและเก็บข้อมูลเพื่อจำลอง Jar-test รวมไปถึงการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำปัจจุบัน

istockphoto-1064410048-612x612_edited.jp

Lab Trial

ทดลอง Jar-test เพื่อเลือกเคมีที่เหมาะสม และเปรียบเทียบประสิทธิภาพเคมี Prima กับเคมีเดิม และศึกษาประโยชน์เบื้องต้นที่จะได้จากการเปลี่ยนเคมี

istockphoto-1064410048-612x612_edited.jp

Plant Trial

ทดลองใช้เคมี Prima ในระบบจริง 3 - 7 วัน เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้งานในระบบจริงและผล Lab และเพื่อประเมินต้นทุน ผลประโยชน์ที่จะคาดว่าจะได้

istockphoto-1064410048-612x612_edited.jp

Full Trial

ติดตั้งระบบเคมีและใช้จริงในระบบ โดยจะทำการเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำที่บำบัดได้ ข้อมูลต้นทุนค่าเคมี และข้อมูลอื่นๆ เพื่อสรุปผลประโยชน์ที่จะได้รับ

istockphoto-1064410048-612x612_edited.jp

Process Optimization

หลังจากการเก็บข้อมูลช่วง Full Trial ทีมเทคนิคจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่มี เพื่อหาจุดในการปรับปรุง เช่น การปรับปริมาณเคมีให้เหมาะสม หรือเทคนิคในการ Operate ระบบ

bottom of page